Madzimai Ane Zvivakashure Zvakati Kurei Haarware-rware

Nyaya na Michael Gwarisa Mazuvano, madzimai nevasikana vari kumhanya mhanya kuda kuita zvidya mafuta zvisingakore kana kuti ma Slender. Hazvina kushata, kasi manga muchizviziva here kuti kune tsvakurudzo yakaitwa inoratdiza kuti madzimai ane mwanda we zvivakashure ane hutano uye haarware rware sezvinoita avo vasina. Tsvakurudzo yakaitwa ne chikoro chezvidzidzo zvepmusoro che Oxford University’s . Pamadzimai zviuru gumi ne vavatanhatu (16,000) vakaongororwa musarudzi idzi varatidza kuti vakadzi vane zvivakashure zvakati kurei havangiorina njere chete muchikoro kasi havarware rware nezvirwere zvinonzi ma chronic illnesses zvinobata avo vasina. Mukru we tsvakurudzo idzi, Muzvinafundo…

Read More