“COVID-19 Haitapurirwe Nekupihwa Ropa Muchipatara”-NBSZ

Hakuna mukana wekuti utachiona uhwu hungawanikwe muropa raungagamuchire kubva kuNBSZ” MUSABATIRE hana mumaoko muchizeza kuti zvino shuramatongo yatekeshera pasi rese yeCoronavirus yemhando yeCOVID-19, haiwanikwe yakahwanda muropa rinopiwa varwere vanoda ropa here? Iyi inhau iri pamiromo pevanhu vazhinji. Woti dambudziko rekuda kuwedzerwa ropa nekuda kwenjodzi, kana icho chakupa ronda chati nhunzi dzikudye here, wanikwe ropa racho rinendereka, zvinozofamba sei? NaCatherine Murombedzi Aiwa, zorodzai henyu pfungwa, izvi hazviitike, sangano guru rehomwe yeropa, iro rinoferefeta ropa  zvakare, reNational Blood Services Zimbabwe (NBSZ) rakazivisa. COVID-19 yakasiyana neutachiona hweHIV. HIV inorarama uye inogara nekukura muropa…

Share
Read More

COVID-19 Yovharisa Mabhangi, Makereke, Mabasa, Makiriniki

● ZVINO kana ana chiremba nemanesi vobatwa nedenda reCOVID-19, ndiani acharapa nekupepa varwere? Mai vatsva musana, mwana atsva kudumbu. Dai waro zvaibvira, shuramatongo yanyenyeredza varapi vedu munguva ino vagona kuramba vachitipepa sezvavakadzidzira nekupikira. KuBulawayo chipatara chikuru, cheUnited Bulawayo Hospital (UBM) chakazivisa kuti varapi gumi nevasere vaive vabatwa nechakapedza mbudzi, COVID-19. Tine tarisiro yekunaya kwavo nekukasika vadzoke mundima yavo irikudai kurema. Tinopa kutenda kukuru kunemi mose varapi vedu munyika yedu ino. Na Catherine Murombedzi ● Nharire yeutano yeCimas, inove homwe inokandwa mari neruzhinji runogadzirira hurwere hwamangwana yakavhariswa musuo nedzihwa ratekeshera pasi…

Share
Read More

VanaChiremba Vakuru Voratidzira Nenyaya Yekushaya Zvipfeko Zve COVID-19

VANACHIREMBA vakuru vanoshandira muzvipatara zveHurumende, vazivisa kuti vachaisa pasi mapadza ebasa mushure mekunge vamwe vavo vawana utachiona hweCOVID-19 vari pabasa. Mutsamba yavakanyorera mukuru akafanobata chigaro chegurukuta ravanoshandira reUtano Nekurerwa Kwakanaka Kwevana, Muzvinafundo Amos Murwira, musi weChitatu 14 Chikunguru, 2020 vakati tinokuzivisai kuti mukupera kwemazuva gumi nemana, tichaisa tsvimbo dzebasa, mapadza nenhava pasi kana kuchema kwedu kwatadza kunzwikwa. Vakuru vakati mwana asingacheme anofira mubereki. Na Catherine Murombedzi Nekuda kwekushaya simba kunomuka mari yemuno yaita musi nezuva, mari yemuno inotambirwa nanamukoti vakuru haichina basa zvachose. Mari yavanotambira yasiiwa kure kure mumujawo nemitengo,…

Share
Read More

COVID-19 Inogona Kutapukira Kumwana Achirimudumbu- Vanamazvikokota

Young Preganant Women at Tariro Clinic and Youty Centre

VANA Chiremba veku France vazivisa ivo kuti COVID-19 inogona kutapukira kumwana achiri mudumbu. Izvi zvakazivisa mushure mekunge chikomana chakaberekwa namai vaive neCOVID-19 chakawana chirwere ichi chisati chaona zuva. Nyaya Na Cathrine Murombedzi Chikomana ichi chinonzi chakazvimba huropi. Izvi zvinonzi zvakaitika utachiona hwakadanhira kubva mubvuo (placenta) chichipinda kumwana. Zvinofadza ndezvekuti mwana arikuratidza kuita zvakanaka zvekuti achanaya kuve chigwindiri. Vazvina fundo vaive vambonyeurira veruzhinji nekutapukira kweutachiona nguva apfuura, asi vaive vasina ruzivo ruzere nazvo,” munyori mukuru, Dr Daniele De Luca, vanoshandira paAntoine Beclere Hospital iri pedyo neguta guru reParis. “Tazviona zvavapachena kuti…

Share
Read More

Oxford, Wits Universities Conducting ÇOVID-19 Vaccine Trails

Dr Portia Hunidzarira, University of Zimbabwe, Clinical Health Science (CHS)-Clinical Trials Research Centre (CTRC) in March walked journalists on the vaccine roadmap.

THE Oxford University is running COVID-19 Vaccine Clinical Trials in collaboration with Wits University of South Africa. The vaccine was developed at the University of Oxford’s Oxford Jenner Institute and is currently on trial in the UK. Over 4 000 participants are already enrolled into the clinical trial and enrolment of an additional 10 000 participants is planned. The clinical trials are running in the UK, Brazil and South Africa. Why South Africa for vaccine trials? South Africa is the epicentre of COVID-19 in Africa. With 60% of the infections…

Share
Read More

Religious Beliefs And culture, Barriers To Accessing SHRH

“PUBLIC hearings are announced, people do not attend. The communities show no interest in the formation of policies only to complain later…” By Catherine Murombedzi Health Correspondent Conforming to societal expectations has been a drawback to acceptance that culture is dynamic. The need to adapt and adopt to the ever changing requirements in life are required to keep pace with the changes. Some cultural and religious norms have limited or even hindered acceptance to changes in the global village. In Zimbabwe, we have societal pressure as a barrier in most…

Share
Read More